Mentorskapsinsatser 2023-2024

Sammanfattning

Sedan starten 2006 har nära 10 000 nya företag, inom ramen för Stiftelsen Svenska Jobs and Societys (NyföretagarCentrum Sveriges) Mentorprogram, fått bättre möjligheter till överlevnad, lönsamhet och tillväxt. 

Mot bakgrund av upphandling 2019-373 har mentorskapsinsatser genomförts med mycket goda resultat över hela landet, i enlighet med krav och viljeinriktningar. 

I programmet som startade 2023 och avslutats under 2024 har 48 lokala NyföretagarCentrum deltagit som underleverantörer i programmet med god spridning över landet. Särskilt fokus har funnits och insatser har gjorts för målgrupperna; kvinnor, nyanlända/utrikesfödda, sociala företag, besöksnäring och livsmedelsindustri. I det genomförda programmet har 439 mentorpar startats och sammanlagt 457 nya eller blivande företagare fått stöd av en ideell mentor som utvecklat nyföretagarens förmåga att starta och driva sitt företag. Programmet har levererats till fullo i samtliga uppdragsområden enligt avtal. 

Överträffade mål med 439 mentorpar 

Med hjälp av 48 lokala/regionala NyföretagarCentrum har Stiftelsen Svenska Jobs and Society (NyföretagarCentrum Sverige) genomfört mentorskapsinsatser fördelade över Sveriges samtliga län, i enlighet med avtalen för de tre uppdragsområdena Norra, Östra och Södra Sverige. 439 mentorpar har startats och genomförts. I de tre uppdragsområdena har fler par startats än avtalat (överpar), och då framför allt i Östra och Södra Sverige med 22 respektive 16 extra par vardera. Likt tidigare år ser vi en betydande insats för kvinnors företagande, då andelen kvinnor 2023 uppgår till 69% vilket med marginal övergår målsättningen. Det är en ökning från 2022 med 6%. Även andelen adepter med utländsk härkomst översteg målsättningen och uppgick 2023 till 32% vilket är en ökning med 5%. Av dessa var andelen ny i Sverige (max tre år i Sverige) 13 % vilket är en ökning från föregående år med 4%. 

2023 uppgick andelen mentorer med utländsk bakgrund till 10 %. I Östra Mellansverige är andelen 20%. Andelen kvinnor som mentorer skiljer sig också mellan regionerna. På nationell nivå ökar andelen kvinnor som mentorer med 5 % till 49%. I Norra Sverige är andelen kvinnor hela 55%. 

När vi ser till de olika viljeinriktningarna finns fortsatt regionala skillnader. Även 2023 – 2024 lyfter Norra uppdragsområdet snittet vad gäller samtliga viljeinriktningar, Östra och Södra uppdragsområdet följer det nationella snittet, 3 – 13 % för de olika inriktningarna. Samtliga viljeinriktningar förutom Ny i Sverige backar tillbaka 

Läs hela rapporten här >>>>>