Behandlingen av dina personuppgifter hos NyföretagarCentrum i enlighet med GDPR

Varför dina personuppgifter är nödvändiga

Personer ges support i samband med start av eget företag och i anslutning därefter genom NyföretagarCentrums verksamhet med information, rådgivning, utbildningsinsatser och mentorinsatser (mentorprogram).

Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrum ska kunna kommunicera med dig och tillställa dig information om verksamheten och/eller Nyhetsbrev.

Personuppgifterna är nödvändiga för att NyföretagarCentrums partners eller myndigheter ska kunna kommunicera med dig och/eller genom NyföretagarCentrum tillställa dig information och erbjudanden.

Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla NyföretagarCentrums avtalsmässiga intressen som finns gentemot NyföretagarCentrums partners.

Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums intressen och möjligheter att följa och utvärdera NyföretagarCentrums insatser samt särskilda projektinsatser.

Personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla myndigheters och revisorers krav på att följa eller kontrollera NyföretagarCentrums verksamhet.

Genom att du bokar dig för rådgivningsinsatser eller anmäler dig till utbildningsinsatser informationsmöten, nätverksträffar eller mentorinsatser (mentorprogram) vid NyföretagarCentrum samtycker du till att dina personuppgifter registreras och används av NyföretagarCentrum.

Personuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose NyföretagarCentrums och NyföretagarCentrums partners, revisorers och myndigheters berättigade intresse av att följa och kontrollera NyföretagarCentrums verksamhet.

Personuppgifterna är även nödvändiga för att information och/eller erbjudanden ska kunna tillställas dig från NyföretagarCentrum, NyföretagarCentrums partners och myndigheter.

I samband med din bokning för rådgivning hos NyföretagarCentrum eller anmälan till Informationsmöten, utbildningsinsatser och eller mentorinsatser (mentorprogram) registreras dina personuppgifter för uppföljning genom enkäter eller uppföljning på annat sätt från NyföretagarCentrum.

Personuppgifterna är nödvändiga för NyföretagarCentrum för att kunna säkerställa att de insatser som görs av NyföretagarCentrum har effekt.

Avidentifierad statistik kan även komma att tillställas NyföretagarCentrums partners och myndigheter för att uppfylla NyföretagarCentrums förpliktelser gentemot NyföretagarCentrums partners och myndigheter.

Vidarebefordran av personuppgifter

Samverkan sker med NyföretagarCentrums partners (myndigheter, institutioner, organisationer och företag) där information, undersökningar, nyhetsbrev, inbjudningar och erbjudanden kan komma att sändas till dig. NyföretagarCentrum Sverige använder även olika leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer även kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Lagring

De uppgifter som lagras är relevanta för NyföretagarCentrum för att kunna följa och utvärdera pågående och avslutade informationsinsatser, rådgivningsinsatser, utbildningsinsatser, och/eller mentorinsatser (mentorprogram).

Då NyföretagarCentrum har ett berättigat intresse av att sammanställa flerårig statistik kring nyföretagandet och säkerställa att de insatser som görs av NyföretagarCentrum har effekt lagras personuppgifterna under ett flertal år och över fyra konjunkturcykler (vanligen är konjunkturcykel mellan tre-åtta år lång). Även myndigheter och NyföretagarCentrums partners har mot bakgrund av avtalsförpliktelser och myndighetsbeslut intresse av att följa sådan statistik som sammanställs.

Rätt till återkallande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke kommer NyföretagarCentrum att upphöra med den behandling av personuppgifter för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som NyföretagarCentrum har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som NyföretagarCentrum har om dig rättade och kompletterade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade som NyföretagarCentrum har om dig, om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades för.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta NyföretagarCentrum och NyföretagarCentrum Sverige:
Vid kontakt angående dina personuppgifter och hanteringen kring dessa kontakta;

NyföretagarCentrum Sverige
Stora Nygatan 21 C, 111 27
Stockholm
IT@nyforetagarcentrum.se