Vi skapar fler nya
livskraftiga företag

NyföretagarCentrum är landets främsta organisation för nyföretagande och finns i drygt 220 kommuner. Verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi står för 10% av alla nya företag som startas i Sverige.

2023 startades 6 000 nya företag genom NyföretagarCentrum – ett viktigt tillskott för ökat entreprenörskap. 2023 bidrog dessa företag med 10 000 nya jobb. Ca 4 miljarder kronor tillförs i skatteintäkter årligen.

NyföretagarCentrums insatser leder till en markant högre överlevnad av de företag som startas genom oss. Andelen konkurser är endast 1% och 84% är fortsatt verksamma efter 3 år. Med mentorprogrammet Mentor Eget Företag som komplement till rådgivningen är motsvarande siffra 87%. Här finns en ännu högre lönsamhet.

Vår rådgivning

Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid kostnadsfri och konfidentiell. Och den är alltid intimt kopplad till lokalt näringsliv. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda nyföretagare tillträde till ett unikt nätverk och erbjudanden. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger våra styrkor. Du får råd om företagande av företagare.

Vår bakgrund

Initiativet och starten av Jobs and Society kom till Sverige via dåvarande Volvochefen, P G Gyllenhammar, med tankar och idéer från Aspen Institute i USA. 1985 startade NyföretagarCentrum i Sverige i Kallinge, Blekinge, efter en engelsk förebild (Enterprise Agencies) för att motverka effekterna av industrinedläggning. Allt för att stimulera ekonomisk utveckling.

Successivt har antalet NyföretagarCentrum ökat i landet. Idag finns NyföretagarCentrum i över 200 kommuner. Vart tionde företag i Sverige startas genom NyföretagarCentrum och mer än 250 000 företag har startats genom åren. Genom NyföretagarCentrum med dess utvecklade metodik och verktyg startas företag med högre överlevnad och högre lönsamhet.

Idag är den svenska NyföretagarCentrum-modellen en förebild för en rad länder i Europa.

NyföretagarCentrum
Huvudprinciper

NyföretagarCentrum i landet arbetar efter samma huvudprinciper.Detta för att säkerställa kvaliteten i rådgivningen, där alla arbetar på samma sätt och mot samma mål – flera nya livskraftiga företag i Sverige.

1.  Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare

2. Rådgivningen ska vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande

3.  Rådgivningen ska vara kostnadsfri, konfidentiell och verka för nyföretagarens bästa

4.  NyföretagarCentrum ska verka genom lokala nätverk

5.  Finansieringen ska utgöras genom en bredd av samarbetspartners och på sådant sätt att verksamhetens oberoende värnas

6.  NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv

7.  NyföretagarCentrum ska följa gällande kvalitets- och varumärkespolicy samt Code of Conduct

8.  Start, betydande förändring och avveckling av verksamheten ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige

Hållbarhetsarbete

Ett hållbart företagande är en viktig del i att skapa ett hållbart samhälle. Genom NyföretagarCentrums rådgivning belyses hållbarhetsaspekten inför varje företagsstart. Företagens sociala ansvar står ständigt i fokus.

NyföretagarCentrum har en tradition vad gäller CSR (Corporate Social Responsibility), som medgrundare 1995 till CSR Europe och 2004 till CSR Sweden. Vi anknyter i vår verksamhet till FN:s globala mål. 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 (se nedan). Syftet här är att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.